XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX469 v2.4.0 - Dashboard v2.4.1 Norstar Digital  /  Service uptime: 27 days 21:23:53
kodiak@wiktel.com