XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX469 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0 Northstar  /  Service uptime: 0 days 08:17:25
kodiak@wiktel.com